English en

Mae Rheolwyr Sicrhau Ansawdd yn sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu bwyd yn ddiogel trwy fonitro a rheoli’r broses cynhyrchu o dderbyn cynhwysion amrwd hyd at becynnu’r cynnyrch gorffenedig. Maent yn sicrhau bod pob agwedd o brosesu yn cwrdd â safonau llym o ran ansawdd a hylendid.

Fel Rheolwr Sicrhau Ansawdd, chi fyddai’n gyfrifol am sefydlu prosesau asesu ansawdd sy’n cynnal y safonau hyn.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Chi fydd yr uwch reolwr sy’n gyfrifol am bob agwedd dechnegol o weithgynhyrchu bwyd yn eich cwmni (neu uned fusnes atodol) gan gynnwys systemau ansawdd a diogelwch bwyd. Chi hefyd fydd yr un sy’n sicrhau bod pob proses yn cyflawni gofynion cyfreithiol.

Byddwch yn rheoli gweithgareddau adran dechnegol y cwmni o ddydd i ddydd ac yn datblygu tîm o staff sicrhau ansawdd a hylendid. Byddwch hefyd yn cynorthwyo gyda datblygiadau strategol y cwmni ac yn gweithredu fel uwch gynrychiolydd mewn amrywiaeth o ddigwyddiadau.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Mae hon yn rôl sy’n hanfodol ar gyfer proffidioldeb parhaus y cwmni.
Fel Rheolwr Cadwyn Gyflenwi, byddwch yn arwain y tîm sy’n trosglwyddo’r holl gynnyrch a gynhyrchir gan eich cwmni i’r defnyddiwr yn y pen draw; yn y sector bwyd, bydd hyn yn cynnwys un ai archfarchnadoedd mawr neu fusnesau dosbarthu a chyfanwerthu.

Categori: Cadwyn Gyflenwi a Logisteg
Mwy
Byddwch yn rhan o gynllunio, datblygu a gweithredu ymgyrchoedd marchnata integredig a fydd yn hyrwyddo un math neu fwy o gynnyrch eich cwmni, neu’r cwmni ei hun.
Eich nod yw helpu i wneud yr elw gorau posib trwy gynyddu gwerthiant neu gyfran y farchnad ar gyfer amrywiaeth o gynnyrch y cwmni gan ddatblygu strategaethau gwerthiant sy’n addas ar gyfer anghenion eich cwsmeriaid.
Mae’n waith amrywiol iawn a gallwch fod ynghlwm ag ymgyrchoedd marchnata ar gyfer sawl cynnyrch gwahanol ar yr un pryd.

Categori: Marchnata
Mwy
Fel Technegydd Garddwriaethol, byddwch yn tyfu a meithrin planhigion, llysiau, ffrwythau, coed, llwyni a blodau.
Efallai y byddwch yn gweithio mewn sefydliad addysg neu ymchwil neu’n gweithio i fenter fasnachol fel contractwr tirwedd neu arddwr marchnad.
Gallwch hefyd arbenigo mewn meysydd penodol o arddwriaeth fel dyfrhau, gwyddorau pridd neu hadau neu hyd yn oed weithio fel rhan o dîm mewn labordy.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Fel Technegydd TG byddwch yn gofalu am faterion meddalwedd a chaledwedd ar ran defnyddwyr cyfrifiaduron o fewn eich cwmni.

Byddwch yn canfod ac yn gwneud diagnosis o broblemau cyfrifiadurol, monitro systemau TG y cwmni, gosod offer, ac yn sicrhau bod popeth yn gweithio fel y dylai.

Categori: TG
Mwy
Mae technolegwyr Datblygu Cynnyrch Newydd yn gweithio yn y diwydiant bwyd i greu bwyd sy’n ddiogel ac yn ddeniadol i gwsmeriaid.
Byddwch yn ymwneud â chynllunio gweithgynhyrchu cynhyrchion bwyd ar raddfa fawr a bydd hynny’n golygu cynhyrchu samplau a dylunio’r prosesau i allu gwneud niferoedd mawr o’r rhain heb golli unrhyw ansawdd na blas.

Categori: Datblygu Cynnyrch Newydd
Mwy
Fel Technolegydd Prosesu (a elwir weithiau’n Dechnolegydd Datblygu), chi fydd y cyswllt rhwng y gegin datblygu cynnyrch a’r llinell gynhyrchu, gyda chyfrifoldeb dros sicrhau bod cynnyrch newydd yn symud un llyfn o’r camau treialu a phrofi i’r cynhyrchu.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy