EN

Ymddangos fel:

ABC i Bobi Cacen

6 wythnos

Mae’r ‘Great British Bake Off’ wedi ysbrydoli ton newydd o bobyddion egin.
Mae dysgu sgiliau da a chadarnhaol yn fan cychwyn gwych. Mi fydd ein tiwtor brwdfrydig, creadigol a chefnogol yn eich ysbrydoli i greu pethau gwych mewn amgylchedd cyfeillgar. Drwy ddeall sut a pham bod cynhwysion yn rhyngweithio, sut all eich mewnbwn dorri neu wneud y gacen, mi fyddwch ar y trywydd cywir i bobi i berffeithrwydd. Pan ‘na wnewch chi ddechrau ein cwrs i ddechreuwyr? Gallwch gynyddu i’r cam nesaf sef Crefft Siwgr gyda chefndir cadarn o wybodaeth.

mwy

CIEH Lefel 3 Dyfarniad mewn Goruchwylio Diogelwch Bwyd yn Arlwyo (QCF)

1 diwrnod

Mae’r cymhwyster yma wedi cael ei anelu at rheolwyr a goruchwylwyr sydd yn gweithio mewn arlwyaeth fach, ganolig a mawr, gweithgynhyrchu neu fusnes manwerthu. Mae’n berthnasol yn enwedig i’r rheini sydd angen datblygu neu fonitro diogelwch bwyd gweithdrefnau a system rheoli.

mwy

CIEH Lefel 4 Dyfarniad mewn Rheoli Diogelwch Bwyd yn Arlwyo (QCF)

1 diwrnod

O berchnogion busnesau bwyd i hyfforddwyr, o reolwyr cynhyrchu i archwilwyr hylendid, mae’r cymhwyster yma yn cwrdd ag anghenion y diwydiant bwyd at gymhwyster lefel uchel sydd ag achrediad allanol.

mwy

Crefft Siwgr Canolradd

12 wythnos

Mi fydd y cwrs yma yn eich galluogi i adeiladu ar wybodaeth a gafwyd o’r cwrs Cyflwyniad i Grefft Siwgr. Mae hefyd yn addas i’r rheini sydd ag ychydig o brofiad.

mwy

Cyflwynaid i Sgiliau Barista

1 diwrnod

Bydd y cymhwyster hwn yn rhoi i chi'r wybodaeth a'r sgiliau i baratoi a gweini diodydd poeth ac oer.

mwy

Cyflwyniad i Grefft Siwgr

8 wythnos

Mae’r cwrs yma yn eich cyflwyno i ddulliau gwahanol o ymdrin â chacennau dathlu a sut i’w addurno mewn ffordd syml ond effeithiol.

mwy

Cymhwyster Lefel 2 mewn Egwyddorion HACCP

1 day

Lluniwyd Cymhwyster Lefel 2 mewn egwyddorion HACCP ar gyfer y rheiny sy’n gweithio neu’n paratoi ar gyfer gweithio mewn busnesau bwyd lle gweithredir system rheoli diogelwch bwyd sy’n seiliedig ar egwyddorion HACCP Codex. Bydd o gymorth i unrhyw un mewn lleoliad arlwyo neu gynhyrchu bwyd fel y gellir deall egwyddorion a phwrpas HACCP gan eu defnyddio’n briodol yn eu lle gwaith.

mwy

Dyfarniad mewn Ymwybyddiaeth Alergenau Bwyd

3 awr

Nod y cwrs yma yw sicrhau bod holl staff yn cydymffurfio gyda newidiadau i gyfraith yr UE yn 2014. Mae’r newidiadau yma yn golygu bod y rheini sydd yn gweithio gyda bwyd yn gorfod meddu ar y wybodaeth ddigonol er mwyn galluogi i hysbysu defnyddwyr o’r alergenau a’r cynhwysion mae bwydydd gwahanol yn eu gynnwys. Mae’r cwrs yn eich addysgu chi o’r 14 alergenau a lle y gellir ei gweld, yn ogystal â dulliau i atal halogiad a chynnal lefel uchel o ran hylendid bwyd.

mwy

HABC Dyfarniad Lefel 2 mewn Diogelwch Bwyd ym maes Arlwyo

1 diwrnod

Cynlluniwyd y cwrs hwn ar gyfer pobl sydd yn gweithio ym maes arlwyo, gweithgynhyrchu neu fanwerthu ble mae bwyd yn cael ei baratoi, ei drin a'i goginio.

mwy

HABC Lefel 3 Goruchwylio Diogelwch Bwyd mewn Arlwyo

3 diwrnod

Mae'r cwrs hwn wedi'i gynllunio ar gyfer y rhai sy'n gweithio mewn busnesau bwyd ar lefel goruchwylio.

mwy