EN

Disgrifiadau Swydd

Fel agronomegydd, byddwch chi’n ymchwilio i wella cynhyrchiant pridd er mwyn sicrhau cynhyrchiant cyson o gnydau o ansawdd uchel heb niweidio’r amgylchedd.

mwy

Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol dros sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu bwyd yn cydymffurfio gyda phob manyleb diogelwch ac ansawdd.

Golyga hyn y byddwch yn rhan o dîm sy’n monitro popeth o’r cynhwysion amrwd sy’n dod i mewn hyd at y cynnyrch gorffenedig wedi’i becynnu.

mwy

Byddwch yn gweithio yng nghefn gwlad yn rheoli tir ar gyfer hela a physgota, ac yn sicrhau bod anifeiliaid helwriaeth fel ffesantod, petris, ysgyfarnogod, ceirw a grugieir yn ffynnu.

mwy

Mae cogydd datblygu’r cwmni yn arbenigo mewn datblygu cynnyrch bwyd newydd.
Mae hyn yn digwydd fel arfer wrth dreialu gwahanol ryseitiau ar gyfer cynnyrch sy’n cadw eu blas, edrychiad a’u gwead ar ôl iddynt gael eu prosesu, eu gwerthu gan yr adwerthwr ac yna’i ail-gynhesu gan y cwsmer.

mwy

Fel Crefftwr Pobi byddwch chi'n pobi amrywiaeth eang o fara, cacennau a chynnyrch popty gan gychwyn o ddim.
Mae'n debygol y byddwch chi'n gweithio i bopty bach annibynnol neu mewn cegin bwyty, ac efallai y byddwch chi'n arbenigo mewn pobi math penodol o fara neu gynnyrch hyd yn oed.
Yn ystod blynyddoedd diweddar cafwyd mwy o alw am gynnyrch gan grefftwyr ac mae hyn wedi arwain at adfywiad mewn sector a oedd yn dirywio, felly mae'r cyfleoedd yn cynyddu trwy'r amser.

mwy

Fel cydlynydd marchnata a chyfathrebu byddwch yn gwella amlygrwydd a delwedd gyhoeddus eich cwmni trwy weithredu'r strategaeth gyfathrebu.
Byddwch yn defnyddio ystod o offer a sianeli cyfathrebu marchnata er mwyn darparu neges y busnes i’r cyhoedd yn uniongyrchol a thrwy’r cyfryngau.

mwy

Fel Cydlynydd Technegol, byddwch yn darparu cefnogaeth weinyddol i’r rheolwyr ac i staff adran dechnegol y cwmni bwyd a diod.

Byddwch yn sicrhau bod ochr dechnegol busnes y cwmni’n rhedeg yn ddi-drafferth, sy’n golygu gweithio gyda chydweithwyr ac adrannau eraill o fewn y busnes yn ogystal â chyflenwyr a chwsmeriaid.

mwy

Byddwch yn chwarae rhan allweddol yn adran ariannol eich cwmni a byddwch yn cynorthwyo gyda chasglu a chadw cofnodion ariannol, prosesu anfonebau, ffurflenni treth, a pharatoi cyfrifon y cwmni.
Mae’n bosib y byddwch hefyd yn ymdrin ag arian parod a gweinyddiaeth yn eich swyddfa.

mwy

Chi fydd arbenigwr eich cwmni o ran adnabod a datblygu technoleg a dyluniadau pecynnu newydd o’r syniadau cychwynnol hyd at ei gyflwyno’n ymarferol.
Byddwch yn datblygu eich dealltwriaeth o dechnolegau pecynnu amrywiol i sicrhau bod y pecynnau a ddatblygir gennych yn bodloni safonau trwyadl.

mwy

Fel Datblygwr Systemau sy’n gweithio mewn cwmni bwyd, byddwch yn gyfrifol am wella systemau TG y cwmni ac ymgorffori technoleg newydd fel bo’r angen.
Golyga’r gwelliannau hyn ddiweddaru systemau TG presennol yn ogystal â chynhyrchu, gosod a gweithredu systemau cyfrifiadur newydd, rhwydweithiau a meddalwedd cysylltiedig.

mwy