English en

Pob Categori
Fel addurnwr cacennau byddwch yn treulio’ch amser yn creu addurniadau gwych ar gacennau, fel arfer ar gyfer penblwyddi a phriodasau, neu ddigwyddiadau arbennig eraill.
Mae’n bosib y byddwch yn gyfrifol am y broses gyfan o bobi’r gacen a’i haddurno; neu efallai y byddwch yn cael eich cyflogi i addurno cynnyrch rhywun arall.
Gallwch weithio i chi’ch hun, neu gael eich cyflogi gan bopty mawr neu fach
Eich swydd chi yw creu cacennau sydd, nid yn unig yn blasu’n wych, ond yn edrych yn ardderchog hefyd!

Categori: Becws
Mwy
Fel agronomegydd, byddwch chi’n ymchwilio i wella cynhyrchiant pridd er mwyn sicrhau cynhyrchiant cyson o gnydau o ansawdd uchel heb niweidio’r amgylchedd.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Yn y swydd hon byddwch yn gyfrifol dros sicrhau bod y broses gweithgynhyrchu bwyd yn cydymffurfio gyda phob manyleb diogelwch ac ansawdd.

Golyga hyn y byddwch yn rhan o dîm sy’n monitro popeth o’r cynhwysion amrwd sy’n dod i mewn hyd at y cynnyrch gorffenedig wedi’i becynnu.

Categori: Technegol Ac Ansawdd
Mwy
Fel Arolygydd Hylendid Cig, byddwch yn gweithio mewn lladd-dy neu ffatri brosesu cig ac yn sicrhau bod y cig yn cael ei gynhyrchu’n ddiogel ac yn unol â’r cyfreithiau perthnasol.
Byddwch yn sicrhau bod yr anifeiliaid a’r dofednod byw yn iach ac yn archwilio pob carcas i sicrhau nad oes unrhyw glefydau yn bresennol.
Byddwch hefyd yn sicrhau bod safonau lles anifeiliaid yn uchel ac yn cael eu cynnal, eu bod yn derbyn y gofal priodol ac yn cael eu cludo’n ddiogel.
Mae’n rhaid i unrhyw weithrediadau rydych chi’n eu hawgrymu cael eu rhoi ar waith yn syth.

Categori: Cigyddiaeth
Mwy
Rôl arweinydd adran (sydd weithiau’n cael ei alw’n oruchwyliwr) yw darparu rheolaeth oruchwyliol i dîm gynnal a chadw sy’n cynnwys gosodwyr, trydanwyr, staff medrus a phrentisiaid.
Byddwch yn gyswllt rhwng adrannau gweithredol a gweinyddol yr adran beirianneg a byddwch yn atebol i’r rheolwr peirianneg neu rôl gyfatebol.
Byddwch yn treulio’r rhan fwyaf o’ch amser yn y ffatri’n goruchwylio’r gwaith sy’n cael ei wneud a gwneud gwaith trwsio pan fydd angen.
Mae’n bosib y byddwch hefyd yn gyfrifol am waith cynnal a chadw’r ffatri a’i gyfleusterau, felly bydd digon o waith i’ch cadw’n brysur.

Categori: Peirianneg
Mwy
Fel Bragwr Technegol, chi fydd yn gyfrifol am reoli cynhyrchiant lager, cwrw, cwrw du a stowt a sicrhau bod yr holl gynnyrch o’r ansawdd gorau.
Os byddwch yn gweithio i fragdy bach, mae’n bosib y byddwch yn goruchwylio’r broses gyfan, o gaffael deunydd crai i becynnu’r cynnyrch gorffenedig; mewn bragdy mwy o faint, byddwch naill ai’n rheoli rhan benodol o’r broses neu ambell un o’r cynnyrch.
Byddwch hefyd yn datblygu, profi a chynhyrchu cwrw newydd i gwrdd â galw’r farchnad.

Categori: Gweithgareddau Cynhyrchu
Mwy
Byddwch yn gweithio yng nghefn gwlad yn rheoli tir ar gyfer hela a physgota, ac yn sicrhau bod anifeiliaid helwriaeth fel ffesantod, petris, ysgyfarnogod, ceirw a grugieir yn ffynnu.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Mae cogydd datblygu’r cwmni yn arbenigo mewn datblygu cynnyrch bwyd newydd.
Mae hyn yn digwydd fel arfer wrth dreialu gwahanol ryseitiau ar gyfer cynnyrch sy’n cadw eu blas, edrychiad a’u gwead ar ôl iddynt gael eu prosesu, eu gwerthu gan yr adwerthwr ac yna’i ail-gynhesu gan y cwsmer.

Categori: Datblygu Cynnyrch Newydd
Mwy