English en

adnoddau dynol
Fel Cydlynydd Dysgu a Datblygu yn gweithio mewn amgylchedd cynhyrchu bwyd, chi fydd yn gyfrifol am sicrhau fod pawb yn y cwmni, o’r staff ar frig y cwmni i staff y ffatri, yn cael eu hannog i wneud eu hunain mor ddefnyddiol â phosib i’r cwmni trwy ddysgu a datblygu.
Byddwch yn asesu lefel sgiliau a gwybodaeth y staff ar bob lefel o’r cwmni ac yn gweithredu yn ôl yr angen i gynnal a datblygu’r sgiliau hyn er budd y cyflogwr.
Byddwch yn gyfrifol am yr holl waith gweinyddol sy’n angenrheidiol i sicrhau bod yr holl raglenni hyfforddiant yn llwyddiannus.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy
Mae gan y Gweinyddwr AD rôl sy’n cyfuno rôl AD a Gweinyddiaeth, ac mae’n gyfrifol dros ddarparu gwasanaeth gyflawn i weddill y tîm.
Byddwch yn gyfrifol am yr holl wybodaeth sy’n berthnasol i AD gan gynnwys cadw ac adrodd ar gofnodion a sicrhau bod popeth yn cael ei wneud hyd at safon uchel bob amser.
Golyga hyd eich bod yn cynnig rôl gefnogol i dîm o arbenigwyr gan eu rhyddhau nhw i dreulio cymaint o amser â phosib yn gwneud gweithgareddau uchel eu gwerth; felly mae rôl y Gweinyddwr AD yn un pwysig iawn.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy
Fel Partner Busnes AD ar gyfer eich cwmni bwyd, byddwch yn gweithio’n agos gyda’r uwch reolwyr i sicrhau bod pob agwedd o’r systemau a’r prosesau AD yn cefnogi nodau busnes strategol.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy
Byddwch yn gyfrifol am gydlynu, arwain a rheoli gweithrediadau AD eich cwmni.
Byddwch hefyd yn datblygu holl bolisïau a gweithdrefnau personél eich cwmni ac yn sicrhau eu bod yn cael eu gweithredu’n gyson drwy’r sefydliad.
Fel Rheolwr AD bydd hefyd angen i chi fod yn gyfredol â deddfwriaeth a sut y gallai effeithio eich cwmni a chynghori uwch reolwyr yn unol â hynny.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy
Fel Rheolwr Dysgu a Datblygu i gwmni bwyd, byddwch yn gyfrifol am holl ddysgu a datblygiad proffesiynol y gweithlu.
Mae’n rôl strategol a byddwch yn asesu lefelau sgiliau a gwybodaeth y staff ar bob lefel yn y cwmni ac yn cymryd y camau fydd eu hangen i gynnal a datblygu’r sgiliau hyn er budd eich cyflogwr.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy