English en

Mae rheolwyr Gweithgynhyrchu’n gyfrifol am gynllunio’r agwedd gweithgynhyrchu mewn cwmnïau bwyd. Mae’r rôl hon hefyd yn gofyn am sgiliau sylweddol yn ymwneud â rheoli adnoddau dynol, rheoli perfformiad a chynllunio strategol.

Mwy
Fel rhan o’r rôl arbenigol hon yn y diwydiant bwyd, byddwch yn gyfrifol am oruchwylio amrywiaeth o brosesau a gweithdrefnau, gan sicrhau bod y lefelau perfformiad uchaf posib yn cael eu cyrraedd.
Yn ogystal, bydd disgwyl i chi adolygu’r prosesau a’r gweithdrefnau hyn gyda’r bwriad o’u mireinio a’u gwella.
Gellir crynhoi eich swydd fel cynnal ac ehangu ar ganlyniadau’r broses gwelliant parhaus.

Mwy
Defnyddio eich sgiliau a’ch arbenigedd i leihau’r risg o anafiadau, damweiniau a phroblemau iechyd eraill yn eich cwmni gweithgynhyrchu bwyd.
Byddwch yn gofalu fod pawb yn y cwmni’n deall eu cyfrifoldebau ac yn cydymffurfio’n llwyr â deddfwriaeth iechyd a diogelwch perthnasol a pholisïau cysylltiedig y cwmni a ffyrdd o weithio.

Categori: Iechyd a Diogelwch
Mwy
Bwriad eich swydd fel rheolwr marchnata yw cynllunio a chyflwyno’r ffyrdd gorau i hyrwyddo cynnyrch eich cwmni er mwyn gwneud yr elw mwyaf.
Byddwch yn defnyddio eich creadigrwydd a’ch arbenigedd i sicrhau bod cynnyrch newydd eich cwmni yn cael eu lansio’n llwyddiannus, a sicrhau bod gwerthiant cynnyrch sy’n bodoli eisoes yn cael eu cynnal neu’n tyfu.

Categori: Marchnata
Mwy
Byddwch chi, fel Rheolwr Pecynnu, yn gyfrifol am yr holl waith sy’n ymwneud â phecynnu o fewn eich cwmni, felly byddwch yn arwain adran sy’n darparu gwybodaeth pecynnu, datblygiadau pecynnu newydd, rheoli stoc, rhagolygu a rheoli perthynas gyda chwsmeriaid yn gywir ac yn amserol.

Categori: Deunydd Pacio
Mwy
Byddwch yn rheoli’r swyddogaeth gynnal yn eich cwmni ac mae hynny’n golygu gofalu am y peiriannau a’r cyfarpar yn y cwmni neu eich rhan chi ohono.
Byddwch â chyfrifoldeb am arwain y tîm cynnal, systemau cynnal ataliol, darnau sbâr a storfeydd.

Categori: Peirianneg
Mwy
Byddwch yn goruchwylio’r broses o gynllunio, datblygu a gosod systemau TG wedi’u diweddaru a systemau newydd sbon sy’n cwrdd ag anghenion y cwmni bwyd sy’n eich cyflogi.
Bydd angen i chi sicrhau bod popeth sy’n ymwneud â’ch prosiect TG yn cael ei gydlynu’n effeithiol ac yn rhedeg yn ôl yr amserlen a’r gyllideb.
Bydd y rôl yn addas ar gyfer person trefnus iawn sy’n mwynhau datrys problemau, ond wrth gwrs, mae gwybodaeth TG yn hanfodol.

Categori: TG
Mwy
Fel rheolwr rhwydwaith TG y cwmni, byddwch yn goruchwylio gwaith cynllunio, gosod a chynnal a chadw’r systemau TG.
Bydd angen i chi roi cynlluniau mewn lle ar gyfer trwsio systemau ac adfer rhaglenni mor gyflym â phosib er mwyn ymyrryd cyn lleied â phosib ar y busnes.
Byddwch yn rhan o dîm TG ac yn gweithio gydag amrywiaeth o reolwyr prosiectau a thechnegwyr.
Os oes gennych feddylfryd technegol, sgiliau TG da, a’ch bod yn mwynhau datrys problemau, gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Categori: TG
Mwy