English en

Byddwch yn gyfrifol am weithredu cynllun twf eich cwmni ac mae hynny’n golygu arwain y tîm sy’n gwerthu’r cynnyrch.
Byddwch yn canfod cyfleoedd ac yn eu rhoi ar waith er mwyn sicrhau twf llwyddiannus eich cwmni a’ch cynllun datblygu busnes yn seiliedig ar strategaeth farchnata cyffredinol y cwmni.

Categori: Gwerthiant
Mwy
Byddwch yn ymdrin â phob agwedd o ddod â chynnyrch newydd i’r farchnad – o’r cysyniad cyntaf i lansiad y cynnyrch.
Chi fydd cyswllt allweddol y cwsmer ar gyfer pob mater yn ymwneud â’r cynnyrch yr ydych yn gweithio arno, gan roi gwybod iddynt am unrhyw ddeilliannau a sicrhau bod eu hanghenion yn cael eu bodloni.
Yn ogystal â chynnyrch newydd, byddwch hefyd yn gyfrifol am wella cynnyrch presennol, ac yn arwain tîm o dechnegwyr a chogyddion a fydd yn eich helpu i gyflawni’r gwaith.

Categori: Datblygu Cynnyrch Newydd
Mwy
Byddwch yn gweithio’n galed i greu ac adeiladu cysylltiadau allweddol o fewn cronfa gwsmeriaid eich cwmni, a hynny’n debygol o gynnwys un neu fwy o’r cadwyni archfarchnadoedd mawr.
Fe ddyrennir maes arbennig o waith i chi fel Rheolwr Deall Cwsmeriaid ganolbwyntio arno a bydd hynny’n dibynnu ar beth yn union y bydd eich cwmni’n ei gynhyrchu a’i werthu.

Categori: Marchnata
Mwy
Fel Rheolwr Dysgu a Datblygu i gwmni bwyd, byddwch yn gyfrifol am holl ddysgu a datblygiad proffesiynol y gweithlu.
Mae’n rôl strategol a byddwch yn asesu lefelau sgiliau a gwybodaeth y staff ar bob lefel yn y cwmni ac yn cymryd y camau fydd eu hangen i gynnal a datblygu’r sgiliau hyn er budd eich cyflogwr.

Categori: Adnoddau Dynol
Mwy
Byddwch naill ai’n rhedeg eich busnes fferm eich hun neu’n cael eich cyflogi i reoli’r busnes yn effeithiol ar ran rhywun arall.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Byddwch naill ai’n rhedeg eich busnes fferm eich hun neu’n cael eich cyflogi i reoli’r busnes yn effeithiol ar ran rhywun arall.

Categori: Amaethyddiaeth
Mwy
Byddwch yn gyfrifol am fridio a magu pysgod o fod yn silod mân nes y byddant yn barod i’w gwerthu.

Categori: Dyframaeth
Mwy
Mae eich swydd fel Rheolwr Gwasanaethau TG yn golygu y byddwch yn arwain tîm TG eich cwmni (neu efallai uned neu safle busnes), felly mae hon yn rôl ar lefel uwch.
Byddwch yn cynllunio, datblygu a goruchwylio gwaith cynnal a chadw ar holl wasanaethau TG eich cwmni.
Mae’n swydd ragweithiol iawn a bydd angen i chi fedru adnabod problemau posibl cyn iddynt godi; os nad yw hyn yn bosibl yna eich cyfrifoldeb chi fydd rheoli rhaglen cywiro diffygion sy’n addas ac yn effeithiol.

Categori: TG
Mwy