English en
Richard Davies — Rheolwr Technegol

Name: Richard Davies
Job title: Rheolwr Technegol
Employer: Castell Howell Foods Ltd
Qualification: BSc Technolegau a Systemau Gwybodaeth
Salary Range: £30k - £40k

Beth yw gwaith Rheolwr Technegol?

Mae’n rhaid sicrhau bod gofynion Iechyd a Diogelwch, Amgylcheddol, Ansawdd a Safonau Bwyd, yn ogystal â Pholisïau’r Cwmni yn cael eu dilyn yn fy rôl fel Rheolwr Technegol.  Rwy’n gorfod sicrhau bod yr holl ddogfennau, systemau gweithio’n ddiogel, asesiadau risg, HACCP a siartiau llif yn eu lle ac yn cael eu rheoli. Rwy’n gweithio’n agos gyda Rheolwyr Cynhyrchu er mwyn rhoi gweithdrefnau ar waith, yn ogystal â chysylltu gyda rhanddeiliaid allanol fel Yr Asiantaeth Safonau Bwyd, Swyddogion Milfeddygol, archwilwyr a chwsmeriaid.

Sut wnaethoch chi gyrraedd y swydd hon?

Dechreuais weithio gyda Castell Howell yn 2010 fel Gweithiwr Cynhyrchu. O fewn chwe mis derbyniais swydd oruchwylio yn yr uned gynhyrchu. Pan ddaeth swydd Goruchwyliwr Technegol yn wag penderfynais wneud cais am y rôl ac roeddwn i’n llwyddiannus. Yn 2015 cafodd y busnes ei ailstrwythuro ar ôl adolygiad. Cefais ddyrchafiad i swydd Rheolwr Technegol.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried dilyn yr yrfa hon?

Byddwch yn barod i ddechrau mewn swydd sy’n seiliedig ar gynhyrchu. Mae hyn yn rhoi cyfle i chi ddysgu am y systemau a phrosesau a dod i’w deall cyn i chi fod yn gyfrifol am eu rheoli.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd chi?

Rwy’n cael cyfle i weithio i gwmni mawr gydag agwedd deuluol. Mae pob diwrnod yn wahanol a byddwch chi’n wynebu heriau newydd drwy’r amser. Er ei fod yn rôl heriol, mae hefyd yn rhoi boddhad pan fyddwch chi’n derbyn canlyniadau’r archwiliad. Rwy’n ffodus yn fy swydd i gan fy mod yn cael cyfle i ddatblygu ymhellach trwy amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi.

Pe byddech yn medru rhoi cyngor ar yrfa i chi’ch hun yn 16 oed, beth fyddai’r cyngor?

Feddyliais i erioed am weithio yn y diwydiant bwyd pan oeddwn i’n 16 oed.  Mae’n llwybr gyrfa y byddwn i’n ei ystyried petawn i’n 16 eto a byddaf yn annog fy mhlant i’w ystyried pan fyddan nhw’n 16 oed.  Mae’n un o’r adrannau sy’n tyfu gyflymaf o ran cyflogaeth yn y Deyrnas Unedig ac mae yna amrywiaeth eang o  swyddi ar gael, o gyfrifo a bwtsiera i reolwyr gwerthu ac adnoddau dynol.