English en
Louise Cowdy — Dadansoddwr Dirnadaethau

Name: Louise Cowdy
Job title: Dadansoddwr Dirnadaethau
Employer: Levercliff
Qualification: Marchnata Bwyd ac Economeg Busnes gyda Lleoliad Diwydiannol, BSc Anrh 2:1
Salary Range: £20,000 - £25,000

Beth mae Dadansoddwr Dirnadaethau’n ei wneud?

Fel arfer, mae Dadansoddwr Dirnadaethau’n casglu ac yn dadansoddi data o amrywiaeth mawr o leoedd. Rydym yn prynu rhywfaint o’n data o ffynonellau amrywiol. Mae’r math o ddata a brynwn yn cynnwys data o fannau gwerthu electronig (EPOs) a data o gardiau ffyddlondeb manwerthwyr, yn ogystal â mathau eraill. Mae’r rôl yn un wrth ddesg i raddau mawr ond rydym yn mynd allan i’r amgylchedd siopa ac yn casglu ein data crai ein hunain hefyd.

Am ein bod yn gweithio i ymgynghoriaeth, mae’r busnes fel arfer yn cytuno ar friff gyda chleient wedi ei seilio ar angen, er enghraifft efallai y bydd y client angen gwerthu mwy o gynnyrch neu lansio cynnyrch newydd. Mae Dadansoddwyr Dirnadaeth yn ymchwilio’r categori dan sylw ac yn gwneud argymhellion, ar sail eu dirnadaeth a’u dull strategol, ynghylch y ffordd y gall cleientiaid gyflawni eu hanghenion ac, yn y pen draw, ychwanegu gwerth i’w busnes.

Mae prosiectau’n amrywiol ac yn gallu amrywio o wasanaeth bwyd a manwerthu i allforio bwyd.

Sut ddaethoch chi i wneud y swydd yma?

Roeddwn i’n gwybod erioed fy mod eisiau gyrfa yn y diwydiant bwyd. Cefais fy magu yng nghefn gwlad mewn canolfan geffylau ac roeddwn i’n brysur iawn gyda’r ffermwyr ifanc bob amser. Yna astudiais Farchnata Bwyd yn y Brifysgol a mynd ar gynllun rheoli cynnyrch ffres i raddedigion.

Rwy’n ei chael hi’n hynod ddiddorol ymchwilio defnyddwyr a chanfod beth sy’n gyrru’r tueddiadau yn y farchnad. Rwy’n mwynhau astudio manylion ac mae gen i ddiddordeb go iawn mewn bwyd a diod, ac mae’r nodweddion yma’n cyfateb yn dda gyda’r swydd.

Wedi dweud hyn oll, does dim rhaid i chi astudio Marchnata Bwyd yn y Brifysgol na chael eich magu yng nghefn gwlad i weithio yn y diwydiant bwyd. Yr hyn sy’n wych am y diwydiant yw ein bod yn croesawu pobl newydd!!

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried mynd ar ôl yr yrfa hon?

Does dim rheswm i beidio! Mae swyddi’n ddiogel yn y diwydiant bwyd am fod rhaid i bawb fwyta. Peidiwch â gadael i deitl y swydd eich arswydo, does dim rhaid i chi fod yn athrylith mewn mathemateg pen i fod yn ddadansoddwr dirnadaethau, ond mae angen i chi gael meddwl dadansoddol a chwilfrydig. Ceisiwch gael profiad gwaith i gael syniad o’r hyn sy’n ofynnol yn y rôl ac i weld a ydyw’n gweddu’n dda i chi.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd?

Rwyf wrth fy modd gyda’r amrywiaeth yn fy swydd. Am fy mod yn gweithio mewn ymgynghoriaeth busnes, gallai’r categori y byddaf yn gweithio ynddo un wythnos fod yn hollol wahanol i gategori’r wythnos wedyn. Er enghraifft, rwyf wedi gweithio ar brosiectau alcohol isel a dim alcohol, amlapiadau/tortilas a chwrw. Mae’n hynod gyffrous cael dysgu am amrywiaeth mawr o feysydd yn y diwydiant bwyd a diod.

Mae hefyd yn bwysig i mi gael gweithio gyda thîm o bobl eraill sy’n frwdfrydig am fwyd sy’n awyddus i wneud eu swyddi’n dda ac sydd hefyd yn barod i rannu ac adeiladu gwybodaeth.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud eich swydd?

Ers Awst 2018.

Os gallech roi cyngor gyrfaol i’ch hunan yn 16 oed, beth fyddai’r cyngor hwnnw?

Cymer brofiad gwaith lle bynnag y gelli, dyma’r ffordd orau o ganfod y pethau yr wyt ti’n gallu eu gwneud yn dda a pha bethau yr wyt ac nad wyt yn eu hoffi. Os oes gen ti ddiddordeb yn y diwydiant bwyd, mae gan lawer o gwmnïau interniaethau neu gynlluniau prentisiaeth y gallet wneud cais amdanynt. Gallet hyd yn oed helpu yn dy siop gig neu siop groser leol er mwyn gweithio’n agosach at y cynnyrch a’r amgylchedd gwerthu. Os wyt ti’n mwynhau bwyta bwyd da, yna tynna luniau ohono a chychwyn blog.

Mae profiad personol yn beth gwych i siarad amdano mewn cyfweliadau am swyddi ac yn rhoi blas i dy ddarpar-gyflogwr am yr angerdd a’r ymrwymiad sydd gen ti tuag at weithio yn y diwydiant bwyd.