English en
Kate Hancock — Gweithredwr Masnachol

Name: Kate Hancock
Job title: Gweithredwr Masnachol
Employer: 2 Sisters Food Group
Qualification: 2:1 LLB yn y Gyfraith
Salary Range: £27,500

Beth yw gwaith Swyddog Gweithredol Masnachol

Cynnal y Rhagolygon Masnachol Mae hyn yn golygu rhagweld gwerthiannau wythnosol ar gyfer y flwyddyn ariannol. Rydym ni’n mesur yn erbyn ein cyllideb ac yn cymryd trawstoriad o’r rhagolygon bob mis i fesur yn ei erbyn. Mae hyn yn dangos pa mor agos ydyn ni at ein rhagolygon neu a ydyn yn gwerthu mwy na’r hyn a ragwelwyd ar ddechrau’r flwyddyn. Rydym ni a’r Rheolwr Masnachol yn atebol am helpu darparu cyllideb/elw cyflawn y safle

Rydw i hefyd yn rheoli’r broses hyrwyddo ar draws y busnes. Mae hyn yn cynnwys gwerthuso ymgyrch yrwyddo er mwyn canfod a yw’n bosib yn fasnachol cyn iddo gael ei gymeradwyo gyda’r adran gyllid ac anfon newid mewn costau i’r ffatri er mwyn llwytho’r gost i’r systemau canolog. Rwy’n sicrhau bod y niferoedd diweddaraf yn cael eu rhoi i dîm y gadwyn gyflenwi er mwyn adolygu faint sydd ar gael cyn cael ei ymeradwyo gan y tîm gweithredu.  Wedyn, byddaf yn anfon ffurflen newid y pris at y cwsmer er mwyn sicrhau bod popeth yn ei le cyn dechrau.

Rwy’n cefnogi cynnal yr Adran Iechyd ar gyfer catalog y 2 Sisters Food Group.  Rwy’n adrodd yn ôl at y Pennaeth Masnachol ar safle sy’n berchen ar yr adran hon. Rwy’n dadansoddi gwastraff a chyfradd gwerthiannau bob wythnos er mwyn rhoi argymhellion i gwsmer ar sut i weithredu os oes angen. 

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried dilyn yr yrfa hon?

Mae dealltwriaeth dda o’r busnes rydych hi’n gweithio iddo a’r agwedd gywir yr un mor bwysig  er mwyn llwyddo mewn amgylchedd masnachol â chael y cymwysterau cywir.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd chi?

Un o’r pethau gorau am fy swydd i yw fy mod yn cael gweithio gyda thîm o bobl wych ac yn helpu darparu ymgyrch hyrwyddo neu fargen mae’r cwsmer wedi gofyn amdano. O ganlyniad i werthuso ymgyrch hyrwyddo, cytuno ar niferoedd a gwerth pecyn a gweithio gyda Chynllunwyr i’w roi ar waith ar draws y busnes rwy’n gallu cerdded mewn i siop i weld rhesi gyda sticeri hyrwyddo mawr arnyn nhw. Mae’n deimlad braf iawn. 

Y peth gorau arall am fy swydd yw delio gyda chwsmeriaid a chytuno ar sut i weithredu gyda nhw. Mae dal trên i Lundain er mwyn cyfarfod â Phrynwr a Rheolwr Cadwyn Gyflenwi gyda chyflwyniad yn llawn argymhellion ar sut i wella gwerthiant yn deimlad braf, a phan maen nhw’n cytuno gyda’ch argymhellion ac yn eu rhoi ar waith, rydych chi’n gwybod eich bod wedi gwneud gwahaniaeth. 

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud eich swydd?

Rydw i wedi bod yn y swydd hon am flwyddyn.

Beth yw eich gobeithion am y pum mlynedd nesaf?

Mewn pum mlynedd byddwn i wrth fy modd pe bawn i’n Is-reolwr Masnachol. 

Pe byddech yn medru rhoi cyngor ar yrfa i chi’ch hun yn 16 oed, beth fyddai’r cyngor?

Feddyliais i erioed am y diwydiant bwyd fel gyrfa pan oeddwn i’n 16 oed ond rwy’n difaru hynny erbyn hyn.  Mae’n anodd gwybod beth hoffech chi ei wneud yn 16 oed, ond fy nghyngor i yw sicrhau bod gennych chi gymaint o wybodaeth â phosib trwy ymchwilio cwmnïau ar-lein a gofyn am brofiad gwaith er mwyn adeiladu perthynas gyda busnes.

A brynoch chi rywbeth arbennig gyda’ch cyflog cyntaf?

Agorais gyfrif cynilo ISA Help-To-Buy gyda fy nghyflog cyntaf. Blwyddyn yn ddiweddarach, mae fy nghariad a finnau ar fin symud mewn i’n cartref newydd.