English en
Stephanie North — Archwilydd Ansawdd

Name: Stephanie North
Job title: Archwilydd Ansawdd
Employer: Allied Bakeries
Qualification: BSc Gwyddorau a Thechnoleg Bwyd / HACCP Lefel 3
Salary Range: £19,000

Sut wnaethoch chi gyrraedd y swydd hon?

Fe ddes i ar draws y diwydiant bwyd ar ddamwain. Doedd gen i ddim syniad beth roeddwn i eisiau ei wneud pan oeddwn i yn y coleg, ond roeddwn i yn gwybod fy mod eisiau mynd i’r brifysgol. Darllenais sawl prosbectws a sylwais ar y cwrs technoleg bwyd ac fe es i amdani er nad oedd unrhyw un wedi sôn wrtha i am y cwrs. Penderfynais fynd i Brifysgol Metropolitan Caerdydd gan fod cyfle i fynd ar leoliad gwaith yn y diwydiant am flwyddyn rhwng yr ail a’r drydedd  flwyddyn, a dyna sut ddechreuais weithio i Allied. Roeddwn i wedi treulio cwpwl o fisoedd mewn melin flawd cyn iddo gau, ond roeddwn i’n ffodus iawn bod y tîm technegol yn Allied wedi cytuno i mi fynd yno am 9 mis. Roedd y cyfnod 9 mis hwnnw yn ffantastig a chefais lawer o brofiad. Roeddwn i hefyd wedi bod yn lwcus i lwyddo i sicrhau swydd a ddaeth yn wag cyn i mi adael, ac rydw i wedi bod gydag Allied byth ers hynny.  Gweithiais yma trwy gydol fy mlwyddyn olaf yn y brifysgol ac roedd y gefnogaeth gan yr holl dîm yn wych.

Pa gyngor fyddech chi’n ei roi i rywun sy’n ystyried dilyn yr yrfa hon?

Y cyngor gorau alla i gynnig yw- ewch amdani. Hyd yn oed os nad ydych chi’n siwr ai dyna’r peth gorau i’w wneud, rhowch gynnig arni a byddwch chi wedi’ch synnu.

Beth yw’r peth gorau am eich swydd chi?

Y peth gorau am fy swydd i yw’r amrywiaeth o bethau y gallaf fod yn rhan ohonynt. Does wybod beth sy’n mynd i ddigwydd o un diwrnod i’r llall. Mae’r gefnogaeth rydw i’n ei dderbyn gan yr holl dimoedd ar draws y safle yn fy helpu i barhau i ddysgu pethau newydd a magu mwy o hyder i ddelio gydag unrhyw broblemau a allai godi.

Pe byddech chi’n cael cyfle i wneud popeth eto, beth fyddech chi’n ei wneud yr un fath/ gwahanol?

Yr unig beth y byddwn i’n newid mwy na thebyg yw sicrhau bod gen i fwy o wybodaeth am y diwydiant bwyd cyn ei ddewis yn y brifysgol. Byddai hyn wedi rhoi cyfle gwell i mi wneud penderfyniadau gwybodus ynglŷn â’r llwybr gyrfa y byddwn i wedi ei fwynhau. Ond, wedi dweud hynny, fyddwn i ddim yn newid dim byd am fy ngyrfa i nawr gan fod y diwydiant bwyd wedi magu hyder yn fy ngallu ac rwy’n falch fod popeth wedi gweithio er y gorau i mi.

Ers faint ydych chi wedi bod yn gwneud eich swydd?

Rydw i wedi bod yn y swydd hon am bedair blynedd erbyn hyn.

Beth yw eich gobeithion am y pum mlynedd nesaf?

Mewn pum mlynedd rwy’n gobeithio y byddaf yn dal i weithio yn y diwydiant bwyd ac y byddaf wedi datblygu mwy o sgiliau a gwybodaeth er mwyn bod yn Rheolwr Technegol ar safle.

A brynoch chi rywbeth arbennig gyda’ch cyflog cyntaf?

Cyfrannodd fy nghyflog cyntaf tuag at dalu am wyliau i Amsterdam ar gyfer fy mhenblwydd yn 21